dimarts, 27 de juliol de 2010

Una versió en anglès de Joan Gili

Beyond the wall I hear,
unfaltering, familiar words
urgently calling
the return to the earth,
ancient and sad Land.
My still step
has rooted in the dark.
The eager eyes demand
its sweet clear skies.
The wall shields them
and the heart, fearful, dares not
to venture upon the conquest.

Cinc poemes desolats (v)

Rere del mur, segures,
sento velles paraules
cridant imperioses
el retorn a la terra,
antiga pàtria trista.
La meva passa immòbil
s’ha arrelat en la fosca.
Els ulls àvids reclamen
la dolça claror seva.
El mur la defenia
i el cor, covard, no gosa
emprendre la conquesta.